{loadmoduleid 92}

 

 

 

Classicale Werkgroep
Kerk en Israël Utrecht

Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2013


1. Inleiding

In het verslagjaar 2013 zijn er geen veranderingen opgetreden in de samenstelling van de werkgroep. De samenstelling van de werkgroep is als volgt:

Ds. W. Ganzevoort (cl. Zeist), voorzitter
Mw. S. Klercq (cl. Woerden)
Ds. P. Warners (cl. Utrecht)
Dhr. B. Dijkdrenth (cl. Amersfoort)
Mw. M. Alderliesten (cl. Zeist), secretaris
De samenstelling van de werkgroep is niet veranderd, maar wel is besloten tot een andere taakverdeling. Met ingang van 2014 wordt de heer Dijkdrenth secretaris/penningmeester en mevrouw Alderliesten zal zich bezig gaan houden met het beheer van de website en de redactie van de artikelen.
In 2013 is er zes keer vergaderd, steeds bij een van de leden thuis.

2. Activiteiten

2.1 Artikelen
Het belangrijkste doel van onze werkgroep is de ondersteuning van de plaatselijke commissies en werkgroepen voor Kerk en Israël. Eén van de manieren waarop wij dat doen is het publiceren van artikelen voor de kerkbladen in de provincie. Zes keer per jaar wordt op die manier een artikel als kopij aangeboden.
In dit jaar zijn de volgende artikelen verschenen:

januari: Hy droeg onse smerten (over het verborgen antisemitisme in dit beroemde gedicht van Revius) door Wybrand Ganzevoort
maart: Een herinnering (over hoe het gat dat de Sjoa in families sloeg, werd opgevuld door de 'kibboetsfamilie' en hoe geleidelijk aan er weer een 'normaal' familieleven ontstaat) door Machteld de Goederen
mei: “A blessing for the country” (een impressie van de hevige regenval in Israël en de betekenis ervan voor de waterhuishouding) door Sippy Klercq
juli: Een lichtje dat je moet koesteren (over de ontmoeting tussen mensen en tussen Joden en christenen) door ds. B.L. Jongkind
september: Leven van de tijd tussen Maan en Zon (een uitleg over het verschil tussen onze zonnekalender en de Joodse kalender die het maanjaar volgt) door Piet Warners
november: Chanoeka (over de betekenis en de viering van het 'Feest van de Tempelvernieuwing') door Martha Alderliesten


De redactie van deze artikelen is gevoerd mevr. drs. M.M.A. De Goederen en ds. P. van der Harst. We zijn dankbaar dat zij beiden dit werk voor onze werkgroep hebben willen doen. Ons past een speciaal woord van dank aan het adres van mevrouw De Goederen, die na het november-artikel met de redactie is gestopt. Wij zijn haar zeer erkentelijk dat zij ruim twintig jaar onze artikelen heeft willen redigeren.

2.2 Website
In het vorige jaarverslag is melding gemaakt van onze plannen om tot een eigen website te komen. In 2013 is de heer Fred Jansen bereid gevonden een website voor ons te bouwen. Ook voor het onderhoud van de website mogen wij een beroep op hem doen. Als dank voor deze belangeloze bijdrage aan onze activiteiten hebben we hem en zijn vrouw een lekkere maaltijd aangeboden.
Nu de structuur van de website er staat, rest het invullen van de verschillende onderdelen vóór de website gelanceerd kan worden. Daar wordt hard aan gewerkt.

2.3 Provinciale ontmoeting
Sinds 1999 is er (met uitzondering van 2002) jaarlijks een provinciale ontmoetingsdag georganiseerd, gedurende een aantal jaren in plaatsen waar iets te zien was van het Joodse verleden. In de loop van de tijd is de behoefte ontstaan om niet een hele dag te gebruiken voor deze ontmoeting. Tegelijkertijd is geconstateerd dat weinig Joodse sprekers uitgenodigd konden worden voor de zaterdag.
Dit jaar hebben we geprobeerd aan beide 'wensen' te voldoen door het organiseren van een ontmoeting op woensdag, van 16.30 uur tot 20.30 uur. We vonden met 15 deelnemers van 13 commissies of werkgroepen onderdak in het gebouw Merkaz van de Liberaal Joodse Gemeente in Utrecht. In een goede sfeer is over het werk gesproken. Voor de meeste plaatselijke groepen is het een zorg hoe de jeugd te interesseren voor Kerk en Israël. Voor veel deelnemers is die onderlinge uitwisseling één van de belangrijkste redenen voor hun komst. Na de maaltijd hebben we de synagoge bezichtigd.

2.4 Andere activiteiten
Eén van de plaatselijke commissies heeft gevraagd of er een brochure is waarin de theologische hoofdlijnen worden geschetst van Kerk en Israël. Die vraag heeft geleid tot de totstandkoming van de folder Waarom Kerk en Israël, waaraan onze voorzitter de grootste bijdrage heeft geleverd. De folder is geschikt om uit te delen of neer te leggen op de leestafel. U treft de folder aan als bijlage bij dit jaarverslag.

3. Contacten op landelijk niveau

3.1 Protestantse Raad voor Kerk en Israël
In het najaar is er een bijeenkomst geweest van de Protestantse Raad met de provinciale werkgroepen. Daar heeft de nieuwe medewerker voor Kerk en Israël, ds. Eeuwout van der Linden, zich voorgesteld. Ook is gesproken over wat de “onopgeefbare verbondenheid” betekent voor diverse mensen; daarin zijn grote verschillen.
Verschillende provinciale werkgroepen hebben aangegeven dat zij meer structuur in het geheel van Kerk en Israël zouden willen hebben. Wij zijn blij dat de Protestantse Raad door deze bijeenkomsten niet alleen de banden met de provinciale werkgroepen aanhaalt, maar ook het onderlinge contact van die werkgroepen bevordert.

4. Eigen toerusting

Het belang van de eigen toerusting schuilt niet alleen in de kennis, maar ook in de inspiratie die eruit wordt opgedaan.
Eén manier van toerusting is de jaarlijkse lerndag met de Provinciale Commissie van Zuid-Holland. Dit jaar zijn we in Schiedam te gast geweest, waar op een plezierige wijze samen een tekst is bestudeerd.
Ook individueel is deelgenomen aan allerlei vormen van toerusting: het bezoeken van thema-avonden en leerhuizen, maar ook de symposia van Appèl Kerk en Israël, OJEC en activiteiten van de Stichting PaRDeS (voorheen de Folkertsma Stichting).
Evenals vorig jaar is een van de werkgroepleden een aantal maanden vrijwilliger geweest in Nes Ammim, goed voor veel inspirerende en lern-ervaringen.
Hoewel niet direct als 'toerusting' te benoemen, willen we toch andere vormen vermelden:
Een werkgroeplid is betrokken bij de jaarlijkse Avondwake in Utrecht ter herdenking van de Sjoa. In het afgelopen jaar heeft die herdenking op indrukwekkende wijze plaatsgevonden in het Spoorwegmuseum, het voormalige Maliebaanstation vanwaar de Utrechtse Joden werden afgevoerd naar Westerbork en verder. Een aantal andere leden van de werkgroep heeft die Avondwake bijgewoond.
Met genoegen hebben verschillende werkgroepleden naar bepaalde tv-programma's gekeken. Niet alleen de Joodse Omroep, maar ook de VPRO, omroep MAX, Arte en de BBC hebben zeer informatieve programma's over de staat Israël en zijn inwoners gebracht.

5. Tot slot

Zoals eerder gemeld is één van onze taken het ondersteunen van de plaatselijke commissies voor Kerk en Israël. Dat kan met raad en daad: advies en informatie geven en van materiaal voorzien.
Wij bespeuren al enige jaren een verminderde belangstelling voor het werk van Kerk en Israël. Dat heeft ook te maken met de voortdurende politieke/journalistieke aandacht voor het conflict in het Midden-Oosten. Daarnaast merken we dat de jongere generatie gaat ontbreken. Dat betekent problemen met het aanvullen van commissies en verlies van 'kennisoverdracht'. Een grote zorg, ook op plaatselijk niveau.
De folder Waarom Kerk en Israël wil helpen om meer bekendheid aan Kerk en Israël te geven. Ook het starten van een website staat in dat kader.
Dit overwegende en vooruitblikkend op het nieuwe jaar, kunnen we constateren dat we nog meer in ons werk moeten inspelen op deze problemen en daar meer beleidsmatig aan werken.
Wij hopen dat met goed resultaat te kunnen doen en zo in de gemeenten de kennis van en de liefde voor het Joodse volk te bevorderen.
Vastgesteld in de vergadering van 8 januari 2014